Rózsafüzért imádkozni

Innen: Hogyankell.hu

[szerkesztés] Hogyan kell rózsafüzért imádkozni?

Rozsafuzer-1.jpg

A rózsafüzér a katolikus egyházban használt eszköz, illetve imasorozat. A rózsafüzér vagy Szentolvasó szemei segítenek számolni az elmondott imádságokat, amelyeket meghatározott sorrendben mondanak a hívők. A rózsafüzér-imádság lényege az elmélyülés, egyfajta meditatív, szemlélődő állapot elérése, amely segít összpontosítani az elmondott fohászokra és titkokra.

[szerkesztés] Lépések

[szerkesztés] A rózsafüzér imádságai

 1. Keresztet vetünk.
 2. A keresztre az Apostoli hitvallást vagy a Hiszekegyet imádkozzuk.
  Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
  mennynek és földnek Teremtőjében.
  És Jézus Krisztusban,
  az Ő egyszülött Fiában,
  a mi Urunkban,
  aki fogantatott Szentlélektől,
  született Szűz Máriától,
  szenvedett Poncius Pilátus alatt;
  megfeszítették, meghalt és eltemették.
  Alászállt a poklokra,
  harmadnapon feltámadt a halottak közül,
  fölment a mennybe,
  ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
  onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
  Hiszek Szentlélekben.
  Hiszem az egyetemes/katolikus anyaszentegyházat,
  a szentek közösségét,
  a bűnök bocsánatát,
  a test feltámadását
  és az örök életet. Ámen
 3. Az első, különálló (nagyobb) szemre egy Miatyánkot imádkozunk.
  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
  Szenteltessék meg a Te neved,
  Jöjjön el a Te országod,
  Legyen meg a Te akaratod,
  Amint a mennyben, úgy a földön is.
  Mindennapi kenyerünket
  add meg nekünk ma,
  És bocsásd meg vétkeinket,
  Miképpen mi is megbocsátunk
  az ellenünk vétkezőknek,
  És ne vígy minket kísértésbe,
  De szabadíts meg a gonosztól.
 4. A 3 kisebb szemre egy-egy Üdvözlényet imádkozunk, Jézus neve után beszúrva a bevezető titkokat (lásd később).
  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az
  asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
  (titok)
  Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
  Ámen
 5. Ezután – bár külön szem nem jelöli – a legtöbbször elimádkozzák a Dicsőséget és a Fatimai fohászt:
  Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
  Ámen
  Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
 6. A következő (nagy) szemre ismét egy Miatyánkot mondunk.
 7. Ezután következik a tized: a 10 db kisebb (egy csoportban álló) szemre 1-1 Üdvözlégyet mondunk, Jézus neve után a kiválasztott sorozat titkával (vagy egy-egy saját gondolattal).
 8. A tizedet a Dicsőség és a Fatimai fohász zárja.
 9. A rózsafüzért folytatva megint egy Miatyánk következik, majd egy újabb tized, és a záró fohászok.
 10. Az ötödik tizedet befejezve ezt a könyörgést mondjuk:
  Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
 11. Végül a rózsafüzért egy keresztvetéssel fejezzük be.
Rozsafuzer-2.jpg

[szerkesztés] A rózsafüzér titkai

II. János Pál Pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levele alapján a hét különböző napjain az alábbi titkokkal imádkozzuk a rózsafüzért:

 1. Hétfő: örvendetes titkok
 2. Kedd: fájdalmas titkok
 3. Szerda: dicsőséges titkok
 4. Csütörtök: világosság titkai
 5. Péntek: fájdalmas titkok
 6. Szombat: örvendetes titkok
 7. Vasárnap: dicsőséges titkok

Az örvendetes titkok:

 • A bevezető három Üdvözlégyre:
  1. aki hitünket növelje,
  2. aki reményünket erősítse,
  3. aki szeretetünket tökéletesítse.
 • A tizedekre:
  1. …akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál,
  2. …akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
  3. …akit te, Szent Szűz, a világra szültél,
  4. …akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál,
  5. …akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál,

A fájdalmas titkok

 • A bevezető három Üdvözlégyre:
  1. aki értelmünket megvilágosítsa,
  2. aki emlékezetünket megerősítse,
  3. aki akaratunkat tökéletesítse.
 • A tizedekre:
  1. …aki érettünk vérrel verejtékezett,
  2. …akit érettünk megostoroztak,
  3. …akit érettünk tövissel koronáztak,
  4. …aki érettünk a nehéz keresztet hordozta,
  5. …akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges titkok

 • A bevezető három Üdvözlégyre:
  1. aki gondolatainkat irányítsa,
  2. aki szavainkat vezérelje,
  3. aki cselekedeteinket kormányozza.
 • A tizedekre:
  1. …aki a halálból feltámadt,
  2. …aki a mennybe felment,
  3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte,
  4. …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
  5. …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

A világosság titkai

 • A bevezető három Üdvözlégyre:
  1. aki megtisztítson minket,
  2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
  3. aki a Szentségekben megerősítsen.
 • A tizedekre:
  1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
  2. …aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
  3. …aki meghirdette Isten országát,
  4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
  5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

[szerkesztés] Tippek

 • A rózsafüzérnek nem az a lényege, hogy mindig minden titkot végigmondjunk. A figyelem, az elmélyülés a fontos, hogy megpróbáljuk megérteni és minél teljesebben átélni azt a titkot, amelyet imádkozunk.
 • A rózsafüzér fent felsorolt titkai helyett lehet mást is imádkozni. Egyes imaközösségekben, templomokban szoktak választani egy-egy olyan titkot, ami az adott időszakhoz kapcsolódik (például adventben). Ilyenkor gyakran azt a bibliai részletet is megjelölik, amelyet a rózsafüzér-imádság kezdetén érdemes olvasni. De mi magunk is választhatunk olyan titkot, ami az életünk adott pillanatában segítséget jelent.
 • Ha a templomban, közösen mondják a rózsafüzért, általában van egy „előimádkozó”, aki elmondja az imák elejét, például az Üdvözlégy első felét a titokkal. A közösség ilyenkor csak az ima második felét mondja. Ez azért hasznos, mert csak egy ember tartja számon, hogy hányadik imádságnál és melyik titoknál tartunk – nincs kavarodás, ha valaki téveszt. Hallgassuk figyelmesen az előimádkozót, magunkban mondjuk mi is az imádságot, így teljes értékű az elmondott rózsafüzér.

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Rózsafüzér (szentolvasó)
 • Idő és alkalom a zavartalan elmélkedéshez

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • A rózsafüzér – ha kötelességből mondják – monoton, mechanikus dologgá válhat, ekkor viszont elveszíti az értelmét. Próbáljunk a titkokra koncentrálni akkor is, ha már rutinszerűen mondjuk az imádságokat.

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

JViki